Displaying 1 - 3 of 3 entries.

Стратегии за развитие на “Захарни заводи”

“Захарни заводи” си е поставила стратегическа цел колкото се може повече клиенти да привлича, като адекватна оферта предлага за всеки с вафли, халва, локум, бонбони. Определянето на потенциални пазарни сегменти са начална отправна точка, където фирмата ще се насочи. За постигане на целта фирменото ръководство още две подцели формулира – разширяване на пазарните позиции чрез привличане на нови потребителски групи на халва, локум, вафли, бонбони и максимално обхващане на вече разработените сегменти на пазара. Реално осъществими са тези цели, защото съответстват на фирмените възможности по отношение на наличие на адекватна инфраструктура; конкурентноспособни услуги; утвърден имидж и престиж на пазара и с вафли, халва, локум, бонбони, опаковки от печатница на “Захарни Заводи”.

Финансовата стратегия на “Захарни Заводи” на съотношението имущество-собственост се основава. Фирмата със средно голяма собственост по стойност разполага. От бързия оборот на вложените средства за производството на локум, бонбони, вафли, халва, фирмата не възнамерява чужди средства да заема. Насърчителната дейност за по-бърза възвращаемост на вложенията в рекламна дейност и опаковки от печатница “Захарни Заводи”.

Ето защо финансовата стратегия на “Захарни Заводи” е насочена към активна рекламна дейност, което в по-дълъг период ще доведе до натрупване на капитал, който ще позволи осъществяване на маркетинговата стратегия да бъде пълноценно. Износът предлага за дистрибуция голямо разнообразие от възможни канали, които в най-различни комбинации могат да се срещнат, даже и на два съседни пазара. Временно действащите нормативни актове, местното законодателство, опитът на потенциалните партньори и традициите, правят оценката на вариантите във всеки канал особено сложна.

Повечето фирми от големите възможности на рекламата се възползват в телевизията и огромни средства влагат за разработване на рекламни кампании. “Захарни заводи” е заложила на активна и агресивна рекламна кампания, която не само чисто търговската реклама включва с опаковки от печатница, но и икономическа, социална, иновационна, търговска, инвестиционна реклама, като целта е да се свързва самата фирма не само с качествени продукти, но и че предлага за всеки своите продукти – бонбони, халва, вафли, локум, без оглед на възрастова граница или пол. Разширяването на пазарният дял на “Захарни заводи” може да подобри допълнително рентабилността на фирмата. Рентабилността на фирмата нараства успоредно с нарастването на нейния относителен пазарен дял.

“Захарни заводи” – Стратегии и цели

Изключително важно е каква стратегия ще избере “Захарни Заводи”, да даде на целите си и количествена характеристика, които иска да постигне. Това може чрез план-сметка да се постигне в цялостно изградената стратегия за всяко отделно звено – производство на вафли, халва, локум, бонбони. Всяко звено да има ясна качествена и количествена представа – с какви средства ще “Захарни Заводи” за да се осъществява заплануваното, приоритетното и т.н. Основната цел е свързана с нейния растеж –увеличаване на клиентите на халва, локум, вафли, бонбони.

Какви са подцелите на фирмата? Вътрешните са – привличане на случайни клиенти на бонбони, вафли, халва, локум, които да станат постоянни; запазване на всички клиенти; увеличаване на плащанията в момента на покупка в брой; договаряне за намаляване на разсрочените разплащания. Външните цели са привличане при разплащанията от страна на клиенти на стабилна банка за партньор; завоюване извън областта на нови пазари за локум, вафли, халва, дъвчащи карамелизирани бонбони.

Средносрочните цели на “Захарни Заводи” са обновяване на технико-материалната база; духа на екипност сред персонала. Дългосрочните са увеличаване на износната дейност; увеличаване на пазарното присъствие на фирмата; изграждането на ефективна маркетингова стратегия за развитие, в съчетание с фирмена стратегия и политика; оптимизиране на производството. Валидна е обща основна цел и за двете стратегически бизнес единици – завоюване на нови клиенти, пазари и позиции за вафли, халва, локум, бонбони, с нови опаковки от печатница на “Захарни Заводи”.

Формулирането на стратегии става от гледна точка на начините, пътищата, насоките за постигане на целите. За запазване сред персонала на екипността е от стратегическо значение, предвижда се провеждане на съвместни мероприятия.

Назначаване на мениджъри по продажбите са основен начин за увеличаване на клиентите на халва, локум, вафли, бонбони, които да предлагат на потенциални клиенти оферти. Заплащането е на базата на постигнати вече резултати, затова те ще бъдат мотивирани добре да работят и повече по-този начин, до поставените цели да доближат фирмата. За намаляване на клиентите, които разсрочено плащат, се създават привлекателни пакети от преференциални цени за локум, вафли, халва, бонбони и услуги. За увеличаване извън областта на пазарния дял се предвижда на най-способните мениджъри по продажбите регулярни командировки, които така нови пазари да разработват за фирмата.

Характеристики на дейността на “Захарни заводи” в България

Маркетинговата стратегия на “Захарни Заводи” е насочена към разширяване на пазари, които са вече установени за вафли, халва, локум, бонбони. Осъществяването на приоритетите ще е в резултат от маркетингов микс продукти – ценова политика, пласмент – промоция.

Продукти – халва, локум, вафли, бонбон, които фирмата се стреми високо качество на обслужване да поддържа и експедитивна форма в изпълнението на заявките. Цените на локум, вафли, халва, бонбони са под влияние на три фактора главно – цена на транспорт, цени на горива от производителя, начислени данъци. Политиката на фирмата основно към минимизиране на разходите е насочена, с цел конкурентно ценово предимство да се постигне – по възможност да се минимизират зависимостта от поставените цени на производителя, чрез ниски разходи за ръководство и управление, които съответно да ги компенсират.

Пласментът, или продажбата на локум, бонбони, вафли, халва ще продължава както досега да се извършва, като приоритетно внимание ще се обръща на комплексното комуникационно и информационно обслужване, с възможност за продажба на бонбони, вафли, халва, локум и реализиране на собствени системи и фирмен софтуер.

Промоцията е стратегия, която в комбинация на други такива, е насочена към предлагане на продукти, които са с подходящи опаковки от печатница, осъществяване по местните кабелни телевизии и радио на рекламна кампания. Отдел “Производство” на групи изделия е подразделен – шоколадови бонбони, шоколади, бисквити и куантлайни.

Отдел “Ремонт” има за цел да осигурява оборудването и машините на фирмата в състояние, което осигурява безопасна и нормална експлоатация. Служителите на “Нестле София” АД съобразно своите способности и усилия получават възможност за израстване и развитие в йерархията. Обучението на служителите както в страната се провежда, така в чужди поделения в Европа, Америка и Азия. Отдел “Финансово – счетоводен” организира документооборота, счетоводната отчетност, организиране на плащанията и др.

Основна фаза от стратегията на “Захарни Заводи” е да се определят и анализират дейностите, в които значителни резултати трябва да се постигнат в продажбата на бонбони, вафли, халва, български локум, и работата на печатница за рекламни опаковки. Повечето компании между 8 и 15 приоритетни области имат, в които успехи трябва да постигнат, за да могат да просперират и растат. Целта е стратегията и тактиката на фирмата в тези ключови сфери да се концентрират, като по този начин ще се напредва по-лесно, задачите според важността им ще се определят, финансови средства ще отпуска и действията си ще координира.